Thường huấn năm 2024

Thường huấn năm 2024
Do Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP hướng dẫn
THẺ :