Thường Huấn năm 2023

Thường Huấn Đan viện Đa Minh năm 2023
Do Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn hướng dẫn
THẺ :