Quy chế Liên hiệp Nữ Vương Hòa Bình


 Liên hiệp Nữ Vương Hòa Bình là một cơ cấu hiệp thông giữa các Đan viện của Dòng Đa Minh thuộc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, được Toà Thánh thiết lập (ngày 8 tháng 11 năm 2021, Prot. N. FM 184 b-1/2021), như là một pháp nhân Công và được quản trị bởi những Quy chế này. (VDQ 30; CO 86, 97)
Mục đích của Liên hiệp này là để nuôi dưỡng đời sống chiêm niệm đan tu của các đan viện hội viên theo tinh thần của Thánh Đa Minh. Nhằm củng cố tinh thần cộng tác và hiệp thông giữa các chị em với nhau, các đan viện sẽ bảo đảm sự hỗ trợ trong việc huấn luyện sơ khởi và thường huấn, cũng như việc trao đổi các nữ đan sĩ và tài sản vật chất. (HP 235 I; VDQ 30; CO 92)

👉Quy chế Liên Hiệp, Tiếng việt