Giải thích Hiến Pháp của các nữ đan sĩ Dòng Giảng Thuyết

Môn Hiến Pháp các nữ Đan sĩ Dòng Giảng thuyết

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP
Môn học do Đan viện Đa Minh tổ chức.

Hiến Pháp Các Nữ Đan Sĩ Dòng Giảng Thuyết (Constitutiones Sororum Ordinis Praedicatorum) là bộ luật chính thức quy định đời sống và hoạt động của các nữ tu chiêm niệm thuộc Dòng Đa Minh. Hiến Pháp được ban hành bởi Bề trên Tổng quyền của Dòng, với mục đích hướng dẫn các nữ tu chiêm niệm sống theo tinh thần và sứ mệnh của Dòng Đa Minh, đồng thời đảm bảo sự hiệp nhất và trật tự trong cộng đoàn.

Xem toàn bộ môn học ở đây: 👉Chú giải Hiến Pháp các nữ Đan sĩ Dòng Giảng thuyết