Tôn vinh Thánh Đa Minh, Tổ phụ Dòng Giảng Thuyết

Đan Viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh tôn vinh thánh Đa Minh, Tổ phụ Dòng Giảng Thuyết

THẺ :