Đan Viện Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi - 07.10.2016

Đan Viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi - 07.10.2016

Cha Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc chủ sự.

THẺ :