Tĩnh tâm năm 2023- Buổi 1- Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP hướng dẫn

Đan viện Đa Minh tĩnh tâm năm 2023

Do Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP hướng dẫn

👉Tĩnh tâm năm 2023 
THẺ :