Thâu nhận ơn gọi theo Hiến Pháp các nữ Đan sĩ Dòng Giảng thuyết


Việc thâu nhận ơn gọi được quy định theo Hiến Pháp các nữ Đan sĩ Dòng Giảng thuyết từ số 122 đến số 129 với các nội dung như sau:

122. Vì đời sống chiêm niệm trong đan viện rất cao quý và cam go, nên phải cân nhắc thận trọng để nhận ra những ơn gọi đích thực, không ngần ngại loại bỏ những ứng sinh không thích hợp.

123. I. Để việc huấn luyện có hiệu quả, ứng sinh cần có:
  • Sức khỏe thể lý;
  • Trưởng thành tâm lý tương ứng vơi lứa tuổi;
  • Trí phán đoán lành mạnh;
  • Tính tình cởi mở và có khả năng sống đời sống cộng đoàn.
II. Không được nhận những người có bệnh di truyền trầm trọng, những người mất quân bình về tâm lý hay thần kinh yếu kém.

III. Cũng không được nhận những người không có khả năng thi hành nghề nghiệp ngoài đời. Những người không đủ trình độ văn hóa cũng không được nhận, trừ khi có hy vọng chắc chắn sẽ được bổ túc trong đan viện.

124. Qua các cuộc đối thoại, trước hết phải tìm hiểu xem thỉnh sinh có thực sự tìm kiếm Thiên Chúa hay không. Ngoài ra, cũng cần phải xem xét về động lực thúc đẩy chị tìm đến đời sống cộng đoàn và đặc biệt chọn Dòng chúng ta.

125. I. Phải thu thập cẩn mật những thông tin về những nét chính yếu của thỉnh sinh, đặc biệt về ngày tháng năm sinh, về cha mẹ, tính tình, lối sống trong qua khứ và hiện tại, sức khỏe thể lý và tâm lý. Ở đâu thấy thuận tiện, có thể đòi hỏi giấy chứng nhận sức khỏe thể lý và tâm lý do một bác sĩ do đan viện lựa chọn, những phải tôn trọng giáo luật số 220.

II. Phải khôn ngoan khi thu thập thông tin về những chị em đã bỏ Dòng khác hay ngay cả đan viện khác của Dòng, dù trước hoặc sau khi tuyên khấn, dù tự ý xin hay bị khước từ.

126. Theo sự phán đoán khôn ngoan của Đan viện Trưởng cùng với phiếu quyết nghị của Ban cố vấn, có thể chấp thuận cho một ứng sinh được vào khu nội cấm một thời gian nào đó trước giai đoạn thỉnh viện, nhưng không được quá ba tháng.

127. I. Những tin tức đề cập đến trong số 125 cùng với những tài liệu mà luật Dòng đòi hỏi, phải được tường trình cho Ban cố vấn trước khi ứng sinh được nhận vào thỉnh viện.

II. Những chị em nhận được các thông tin nói trên phải giữ cẩn mật về nội dung cũng như những người đã cung cấp.

128. Phải rất cẩn trọng về những ngăn trở do giáo luật ấn định về việc vô hiệu (Gl 643). Nếu cần chuẩn chước thì phải đệ trình lên những vị có thẩm quyền.

129. I. Để một ứng sinh được nhận vào thỉnh viện cần phải có sự đồng ý của đa số phiếu trong Đan viện hội, sau phiếu quyết nghị của Ban cố vấn.

II. Việc cho phép đệ tử vào khu nội vi thì chỉ cần phép của Đan viện Trưởng cũng đủ.