Thánh lễ đồng tế Tuyên Khấn Trọng Thể ngày 8-9-2022

 Thánh lễ đồng tế Tuyên Khấn Trọng Thể ngày 8-9-2022

-Đan sĩ Mary Mercy Trương Thị Nghệ, OP.

-Đan sĩ Isave Trần Thị Kim Ly, OP.

THẺ :