Những chìa khoá cho đời sống của các Đan sĩ Đa MinhKEYS TO THE LIFE OF DOMINICAN NUNS

(Document to be fixed on the door of the Monastery of Prouilhe)

PRAYER


Our life is centered around prayer. We wish to consecrate ourselves wholly to God. Our life is organized to enable us to achieve this. Prayer is source of happiness and wisdom, union with God. Through prayer we are fully present in the world and we do our best to improve the world. All this by God’s grace.

COMMUNITY


Our communities seek to give an (albeit imperfect) image of the Kingdom of God. In the first place our fraternal life gives us affection and joy. We are seeking God together. Through our love and respect for one another, we can progress together as a community along the path which leads us to Him. Through our unity the presence of the Holy Spirit is manifest.

WORK


Work is part of our fraternal life and helps us to feel united. Through our work we collaborate in God’s work of creation. And we stand together with all humans, who must make effort and suffer to earn a living.

STUDY


The most important is love, which enables us to be near people and God. Only love can lead us to a more intense relationship with Him. But to be able to love, it is important to know those we love. This is why study helps us to contemplate God. In our communities, we spend much time learning about the world, people and in particular our Creator and Redeemer.

PREACHING


Saint Dominic wisely established the first contemplative community at a major crossroads. Thus the community is able to support the Friars both materially and spiritually and in the midst of the world, bear witness of the Kingdom of God. This choice gives great sense to our lives for our preaching.NHỮNG CHÌA KHÓA CHO ĐỜI SỐNG CỦA CÁC ĐAN SĨ ĐA MINH

(Tài liệu được dán ở cửa Đan viện Prouilhe)

CẦU NGUYỆN


Cuộc sống của chúng ta tập trung vào việc cầu nguyện. Chúng ta mong muốn dâng mình hoàn toàn cho Chúa. Cuộc sống của chúng ta được tổ chức để giúp chúng ta đạt được điều này. Cầu nguyện là hợp nhất với Thiên Chúa và là nguồn hạnh phúc và khôn ngoan. Qua lời cầu nguyện, chúng ta hiện diện trọn vẹn trên thế giới và chúng ta cố gắng hết sức để cải thiện thế giới. Tất cả điều này là nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

CỘNG ĐOÀN


Các cộng đoàn của chúng ta tìm cách thể hiện một hình ảnh (dù không hoàn hảo) về Vương quốc của Thiên Chúa. Trước hết, đời sống huynh đệ mang lại cho chúng ta cảm xúc và niềm vui. Chúng ta đang cùng nhau tìm kiếm Chúa. Qua tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ như một cộng đoàn trên con đường dẫn chúng ta đến với Ngài. Qua sự hiệp nhất của chúng ta, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần được biểu lộ.

LAO ĐỘNG


Lao động là một phần của đời sống huynh đệ và giúp chúng ta được hiệp nhất. Qua việc lao động chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Và cùng tất cả mọi người, những người phải nỗ lực và chịu đựng để kiếm sống.

HỌC HÀNH


Điều quan trọng nhất là tình yêu, nó giúp chúng ta đến gần mọi người và Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu mới có thể dẫn chúng ta đến mối quan hệ mãnh liệt hơn với Ngài. Nhưng để có thể yêu, thì điều quan trọng là phải biết rõ người mình yêu. Đây là lý do tại sao việc học hỏi giúp chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Trong cộng đoàn của chúng ta, chúng ta dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới, con người và đặc biệt là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc.

RAO GIẢNG


Thánh Đaminh đã khôn ngoan thành lập cộng đoàn chiêm niệm đầu tiên ở một ngã tư lớn. Nhờ đó, cộng đoàn có thể hỗ trợ các Anh em cả về vật chất lẫn tinh thần và giữa thế giới, để làm chứng cho Nước Thiên Chúa. Sự lựa chọn này mang lại ý nghĩa lớn lao cho đời sống rao giảng của chúng ta.