Kỷ Niệm Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể Ngày 1.12.2023

Kỷ Niệm Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể Ngày 1.12.2023 Các Khấn sinh: - Maria Giuse Nguyễn Thị Diến, OP. - Maria Augustin Nguyễn Thị Thuỳ Trang, OP. - Maria Têrêxa Thánh Giá Vũ Thị Lệ Nhung, OP.
Kỷ Niệm Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể Ngày 1.12.2023

Các Khấn sinh:

- Maria Giuse Nguyễn Thị Diến, OP.

- Maria Augustin Nguyễn Thị Thuỳ Trang, OP.

- Maria Têrêxa Thánh Giá Vũ Thị Lệ Nhung, OP.

THẺ :