Giai đoạn Tập viện


Giai đoạn Tập viện là một giai đoạn rất quan trọng trong tiến trình đào tạo một ứng sinh trở thành đan sĩ của Dòng. Mục đích của giai đoạn này nhằm giúp tập sinh nhận thức đầy đủ hơn về ơn gọi Đan tu Đa Minh. Hiến pháp các nữ Đan sĩ Dòng Giảng thuyết quy định về giai đoạn Tập viện và việc chấp thuận cho tập sinh tuyên khấn lần đầu từ số 139 đến 151 một cách cụ thể như sau:

139. Khóa tập là thời gian thử luyện nhằm giúp tập sinh nhận biết sâu xa hơn ơn thiên triệu và đặc biệt ơn gọi Đa Minh; thử nghiệm lối sống của Dòng và để cho lòng trí thấm nhuần tinh thần Đa Minh; đồng thời để các đan sĩ thấy rõ ý hướng và khả năng thích hợp của tập sinh.

140. I. Khóa tập khởi sự từ khi Đan viện Trưởng tuyên bố. Việc tuyên bố này phải được ghi vào sổ thâu nhận, được chính tập sinh và hai nhân chứng ký nhận.

II. Việc trao tu phục có thể diễn ra vào lúc bắt đầu năm tập hay trong năm tập, hoặc kể cả ngày tuyên khấn lần nhất, tùy Chỉ nam quy định.

141. I. Để thành sự, khóa tập phải đủ 12 tháng liên tục trong nôi vi đan viện. Nhóm tập sinh có thể được huấn luyện trong một thời gian nhất định ở một đan viện khác của Dòng, với sự chấp thuận của cả hai Đan viện Trưởng.

II. Khóa tập bị gián đoạn và phải bắt đầu lại nếu tập sinh ở ngoài đan viện quá 3 tháng, dù liên tục hay ngắt quãng; trừ trường hợp dự liệu ở triệt I.

III. Nếu tập sinh vắng mặt khỏi tập viện quá 15 ngày, thì buộc phải bù, trừ trường hợp dự liệu ở triệt I.

IV.
Nếu sự thử luyện một tập sinh đòi hỏi hay chính tập sinh yêu cầu, thì Đan viện Trưởng, với phiếu quyết nghị của Ban cố vấn, có thể kéo dài kỳ thử thêm 6 tháng nữa.

142. Chỉ nam có thể quy định khóa tập thông thường là 2 năm; tuy vẫn giữ HP 141 & I về vấn đề thành sự. Trong trường hợp này, không được kéo dài kỳ thử nữa đối với trường hợp cá biệt. Cuối năm tập hai, tập sinh phải được chấp nhận cho khấn hoặc phải cho hồi tục.

143.
Trong năm tập, Đan viện Trưởng, với phiếu quyết nghị của Ban cố vấn, có quyền loại tập sinh. Chính tập sinh cũng được tự do rời bỏ đan viện bất cứ lúc nào.

144. Việc tự ý rút lui hay bị loại đều phải được ghi vào sổ thâu nhận.

145. I. Các tập sinh họp thành một nhóm và sống trong một khu cách biệt trong đan viện.

II. Trừ Đan viện Trưởng, không chị em nào được vào khu vực tập viện nếu không có phép của chị Giám tập.

146. Chỉ nam sẽ quy định thời gian và cách thức các tập sinh được tham dự sinh hoạt chung hay được phép đàm thoại với các chị em khác.

147. I. Ít nhất hai lần trong thời gian tập, chị Giám tập phải tường trình cho Ban cố vấn về tình hình tiến triiển của mỗi tập sinh. Chị Giám tập phải tường trình cho Ban cố vấn và Đan viện hội về từng tập sinh cách thận trọng trước khi bỏ phiếu chấp nhận cho tuyên khấn.

II. Khi tập sinh được huấn luyện tại một đan viện khác, thì bản tường trình tương tự cũng phải gửi đến Ban cố vấn và Đan viện hội của đan viện của tập sinh.

148. Trong khóa tập, đan viện không được nhận bất cứ tài sản nào của tập sinh, ngay cả khi họ tự ý dâng cúng, ngoại trừ phí tổn về ăn mặc.

Mục III: CHẤP THUẬN CHO TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU

149. I. Ít nhất hai tháng trước khi kết thúc khóa tập, tập sinh được khảo hạch trước Ban cố vấn đan viện.

II. Cách thức tiến hành tương tự như đã đề cập đến trong HP số 137 khi khảo hạch thỉnh sinh. Tập sinh sẽ được khảo hạch về nghĩa vụ của lời khấn, về những ý hướng nhân bản và thiêng liêng thúc đẩy đương sự muốn hiến thân cho Thiên Chúa qua việc tuyên khấn trong Dòng.

150. Trong lúc khảo hạch, tập sinh phải được thông tri rằng lời khấn của chị sẽ vô hiệu nếu chị cố tình giấu diếm một khuyết điểm nghiêm trọng về sức khỏe và do đó có thể bị loại. Biên bản về sự thông tri này phải được chính tập sinh và hai nhân chứng ký nhận.

151. Ít nhất hai tháng trước khi tuyên khấn, việc bỏ phiếu chấp thuận cho tập sinh được thực hiện như sau:
  • Nếu tập sinh đã qua khóa tập tại đan viện của chị, phải tuân giữ như đã nói trong HP số 138 về việc nhận vào tập viện.
  • Nếu khóa tập thực hiện ở nơi khác, phiếu của Đan viện hội và Ban cố vấn đan viện tại nơi có nhà tập cũng như Đan viện hội tại đan viện riêng của chị là phiếu thương nghị. Phiếu quyết nghị thuộc về Ban cố vấn đan viện riêng của chị. Tuy nhiên cũng phải tuân giữ những quy định của Liên hiệp đã được phê chuẩn.