Prouilhe Đan Viện Đa Minh đầu tiên 1206

Đan Viện Đa Minh đầu tiên do cha Đa Minh thiết lập tại Prouihle, năm 1016

THẺ :