Hiến Pháp các nữ đan sĩ Dòng Anh Em Giảng ThuyếtBản văn Hiến pháp "các Nữ Đan sĩ Dòng Giảng thuyết đã được xét duyệt theo tinh thần Công đồng
Vaticano II, và đồng thời theo những truyền thống lâu đời trong Dòng. Cuốn Hiến pháp này đã được Tòa thánh châu phê trong Sắc Lệnh Thánh bộ Dòng tu và Các Tu Hội Tông Đồ ban hành tại Roma ngày 7 tháng 11 năm 1986". "Do giáo huấn của Luật, chị em đã nhận được mệnh lệnh chỉ có một lòng một trí trong Chúa, thật là chính đáng khi họ sống dưới cùng một luật pháp và cùng một lời khấn nên phải đồng tâm nhất trí trong việc tuân giữ luật Dòng."
“Vì sự tuân giữ bên ngoài trong cách sống của họ nuôi dưỡng và nhắc nhở rằng sự hiệp nhất phải được bảo tồn bên trong tận đáy lòng. Và điều này thực sự có thể được hoàn tất cách đầy đủ và trọn vẹn hơn, nếu những đòi buộc phải tuân giữ đã được viết ra; nếu cách sống được sáng tỏ cho tất cả mọi người qua chứng từ của văn bản...”(AFP XVII, 19947, p.67). Và vì Hiến pháp được chìm ngập trong các bản văn Tin Mừng, đó là điều chính yếu để các chị em chiêm niệm
cách sốt sáng Lời của Thiên Chúa. Do đó các chị em sống đoàn sủng của cha thánh Đa Minh: “Theo Chúa Kitô cách khăng khít hơn dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, họ được hiến dâng hoàn toàn cho Chúa, Đấng mà họ yêu mến trên hết mọi sự và hiến dâng để tôn thờ Người, xây dựng Giáo hội và cứu độ trần gian (CIC 573).