Giỗ một năm chị Maria Phaolô Phạm Thị Nhiên, O.P.

Hôm nay ngày 06-03-2024, giỗ một năm chị Maria Phaolô Phạm Thị Nhiên, O.P. về với Chúa. Chị em trong Đan viện đã dâng linh hồn chị cho Chúa trong giờ Thánh Lễ ban mai thật sốt sắng, cùng với Cha Antôn chủ tế cũng là cha cháu của chị.


Sau giờ Kinh Sáng, cả cộng đoàn cùng quy tụ trước tượng Cha Thánh, nơi hài cốt của chị đã được đặt dưới chân ngài. Cộng đoàn tượng niệm và cầu nguyện cho chị. Trong suốt ngày hôm nay: mọi lời kinh và hy sinh đều được dành cho chị.


Xin Thiên Chúa cho linh hồn chị Maria Phaolô được chung hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên Thiên Quốc!
THẺ :